http://upload.tehran98.com/upme/uploads/8f9be1bf2dcbdd011.jpg

تنها کسی که «سلونی قبل ان تفقدونی» گفت امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) بود .

ابن جوزی که از بزرگان و دانایان اهل سنت می باشد روزبر منبر نشست و به تقلید از امیرالمومنین ندا داد که «سلونی قبل ان تفقدونی» از من ببرسید قبل از آنکه دیر شود .

زنی از میان مخاطبین بلند شد و پرسید : زمانیکه سلمان از دنیا رفت علی(ع) در کمتر از یک روز به مدینه آمد و او را غسل و کفن و دفن کرد بعد به مدینه بازگشت؟ ابن جوزی گفت: بله چنین است . زن مجدد پرسید ولی هنگامیکه معترضین خلیفه سوم را کشتند بدن او سه روز بر زمین ماند ولی کسی او را دفن نکرد ، حتی علی(ع) هم این کار را نکرد؟! ابن جوزی گفت این هم درست است .

زن پرسید پس باید یکی از این دو خطاکرده باشند ؟! ابن جوزی تاملی کرد و متوجه شد که نمیشود خلیفه سوم یا چهارم را خطاکار بداند پس بر زن فریاد کشید که ای زن تو با اجازه شوهرت بیرون آمده ای ؟ یا بدون اجازه او؟ اگر با اجازه او آمده ای لعنت بر او باد و اگر بدون اجازه شوهرت آمده ای لعنت برتو باد!!!

زن پاسخ داد: آیا ام المومنین عایشه با اجازه پیامبر(ص) به جنگ علی(ع) رفت یا بدون اجازه پیامبر(ص)؟!!! ابن جوزی نتوانست جواب بدهد پس شرمنده و شرمسار پایین آمد .