مردی صبح زود از خواب بیدار شد تا نمازش را در خانه خدا (مسجد) بخواند. لباس پوشید و راهی خانه خدا شد. در راه به مسجد، مرد زمین خورد و لباسهایش کثیف شد. او بلند شد، خودش را پاک کرد و به خانه برگشت. مرد لباسهایش را عوض کرد و دوباره راهی خانه خدا شد. در راه به مسجد و در همان نقطه مجدداً زمین خورد! او دوباره بلند شد، خودش را پاک کرد و به خانه برگشت. یک بار دیگر لباسهایش را عوض کرد و راهی خانه خدا شد.
در راه به مسجد، با مردی که چراغ در دست داشت برخورد کرد و نامش را پرسید. مرد پاسخ داد:

(( من دیدم شما در راه به مسجد دو بار به زمین افتادید.))!!!!!!!!!
از این رو چراغ آوردم تا بتوانم راهتان را روشن کنم. مرد اول از او بطور فراوان تشکر می کند و هر دو راهشان را به طرف مسجد ادامه می دهند. همین که به مسجد رسیدند، مرد اول از مرد چراغ بدست در خواست می کند تا به مسجد وارد شود و با او نماز بخواند.مرد دوم از رفتن به داخل مسجد خودداری می کند.
مرد اول درخواستش را دوبار دیگر تکرار می کند و مجدداً همان جواب را می شنود.
مرد اول سوال می کند که چرا او نمی خواهد وارد مسجد شود و نماز بخواند.
مرد دوم پاسخ داد: ((من شیطان هستم.)) مرد اول با شنیدن این جواب جا خورد.
شیطان در ادامه توضیح می دهد:
((من شما را در راه به مسجد دیدم و این من بودم که باعث زمین خوردن شما شدم.)) وقتی شما به خانه رفتید، خودتان را تمیز کردید و به راهمان به مسجد برگشتید، خدا همه گناهان شما را بخشید. من برای بار دوم باعث زمین خوردن شما شدم و حتی آن هم شما را تشویق به ماندن در خانه نکرد، بلکه بیشتر به راه مسجد برگشتید. به خاطر آن، خدا همه گناهان افراد خانواده ات را بخشید. من ترسیدم که اگر یک بار دیگر باعث زمین خوردن شما بشوم، آنگاه خدا گناهان افراد دهکده تان را خواهد بخشید.
بنا براین، من سالم رسیدن شما را به خانه خدا (مسجد) مطمئن ساختم.
دوستان وقتی این داستان رو خوندم واسم خیلی تامل برانگیز بود که ما کجای معرکه موندیم نکنه یه روز شیطون بیاد چراغ به دست سر راهمون بمونه و تو کارامون بهمون کمک کنه؟!!! همه خوب میدونیم که طرد شیطان از درگاه خداوند به خاطر حضرت آدم(ع) بوده و قسم خورده که تا زمانیکه همه ی انسانها رو گمراه نکرده از پا نشینه!! حواسمون باشه در آیات اومده که شیطان از جنس جن است و جن هم به هر قالبی ممکن است ظاهر شود!!! آیا ما همه اجنه(شما بخوانید شیاطین) را می شناسیم؟! آیا حواسمون هست که ممکنه شیطان در لباس آدمها به سراغمون بیاد؟! آیا شبهات و ان قلت هایی که بعضی از روشنکفرا به عقاید جوانان ما وارد میکنن کمتر از کار شیطانه؟!! آیا اگر غفلت کنیم همین فضای مجازی از شیطان خطرناکتر نیست؟!!!
بترسیم از اینکه یه روزی مثل حسن بصری  اماممون بهمون بگه اون کسیکه راهنماییت کرد شیطان یا برادر شیطان بود .
یادمون باشه باید اینقدر در مسیر حقمون پایفشاری کنیم که ابلیس ناامید بشه ، اونموقع است که دل امام زمانمون از ما راضی و خوشحال میشه .
یاعلی