66344413570789687769.jpg
برادر شیرعلی از رزمنده ها و فرماندهان هشت سال دفاع مقدس نقل می کردند که در ابتدای جنگ که بنی صدر ملعون اجازه نمی داد اسلحه به سپاه و بسیج برسه ؛ در یکی از عملیات ها برا بازدید به محل استقرار گردانی از استان لرستان رفتیم...
در حین بازدید به یه بسیجی برخورد کردم که داشت با اسلحه ور میرفت !
بهش گفتم چرا اینکارو میکنی پس فشنگات کو؟!!
گفت فشنگام دو روزه که تموم شده ولی نگهش داشتم که اگه عراقیا اومدن به عنوان گرز ازش استفاده کنم !!!