65895811329170146572.jpg

ما رنجور های خاک ،
              
   با خوراک خون ،
                     
     و با لباس ترس چشم در راهیم ،
      

        فرزندت را به خونخواهی یتیمان خاک بخوان ،
                                                                                     
                                 تا بالباس نور ،

                                                                                        

            و طهارت شمشیر ، زمین یتیم را در پناه بگیرد .


                                                      (عین - صاد)                                                                                                                                 
                                        1360/12/22